"Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret și rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic - 2.391 și Pădurea Zaval IV.33"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

"Monitorizarea și menținerea stării de conservare
favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în
Coridorul Jiului"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

FILM DE PREZENTARE A REZERVATIEI NATURALE DE INTERES BOTANIC PĂDUREA ZĂVAL

   Luna Pădurii 15 martie – 15 aprilie 2018

   De la 15 martie până la 15 aprilie, conform unei frumoase tradiţii româneşti se sărbătoreşte Luna Pădurii. Anul acesta, la nivel naţional se sărbătoreşte cea de-a 116-a aniversare a acestui eveniment, pe când, la nivel global, se împlinesc 146 de ani de la prima ediţie a “Lunii Pădurii”.

   Luna pădurii, este unul din cele mai importante evenimente în domeniul silvic si ecologic, reprezentând o modalitate de sensibilizare a tinerilor şi a factorilor decizionali, cu privire la importanţa pădurilor. Este o perioadă în care mai multe instituții desfăşoară, sub îndrumarea specialiștilor din domeniul silvic, diferite activităţi menite să sublinieze importanța pădurilor, a rolului esențial pe care acestea îl au în viaţa omului, precum şi în menținerea echilibrului ecologic.

   Această sărbătoare îşi are începuturile încă din 1872, când a debutat organizarea sărbătorii sădirii arborilor în Statele Unite, ca urmare a despăduririlor tot mai accentuate. În România, prima dată a fost organizată în 1902 de către Spiru Haret, pe atunci ministru al Cultelor și Instrucţiei Publice, sub denumirea „Sărbătoarea sădirii arborelui”. Celebrarea ”Lunii pădurii” a fost legiferată din 1953. Din 1991, data de 25 martie este și Ziua Națională a Pădurilor.

   Prin Declaraţia de la Paris, în cadrul celui de-al X-lea Congres Forestier Mondial din 1991, s-a conturat conceptul de dezvoltare durabilă a pădurilor, deosebit de important în a combate efectele negative ale impactului oamenilor asupra pădurilor. Acest concept urmăreşte găsirea unor metode durabile de gestionare a pădurilor şi evitarea interdicţiilor radicale care nu ar face decât să accentueze presiunea oamenilor asupra pădurilor. Gestionarea durabilă înseamnă tăierea planificată a arborilor, în funcţie de starea pădurii, de funcţiile sale şi de capacitatea de refacere.

   Fondul forestier cuprinde o serie de arii protejate forestiere, reprezentative din punct de vedere al biodiversităţii, cu numeroase tipuri de habitate de pădure, de silvostepă și stepă, habitate protejate la nivel european care adăpostesc specii lemnoase de o valoare ecologică excepţională. Ariile naturale protejate fac parte şi din reţeaua ecologică europeană Natura 2000, a cărui scop principal este de a opri declinul biodiversităţii prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase și periclitate specii de habitate de interes european.

   Situl ROSCI0045 Coridorul Jiului concentrează un număr de 8 habitate forestiere: Habitatul 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, Habitatul 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, Habitatul 91E0* - Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior:Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae, Habitatul - 91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri - Ulmenion minoris, Habitatul - 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp., Habitatul - 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, Habitatul - 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen, Habitatul - 92A0 Păduri galerii/zăvoaie cu Salix alba și Populus alba

   Pădurea Zăval primăvara (Pădure mixtă de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri - Ulmenion minoris)

   Situl ROSCI0045 include rezervația naturală de interes botanic Pădurea Zăval, rezervație constituită prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. Coordonatele centroidului rezervației natural Pădurea Zăval sunt: 230 51’44” Est și 430 49’39” Nord.

   CITEȘTE MAI MULT...
   Politica de confidențialitate