"PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT, INFORMARE SI CONSTIENTIZARE
PENTRU ARIILE ROSCI0023, ROSPA0010, IV.33 SI 2391"


Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operational Sectorial de MediuCORIDORUL JIULUI DESPRE NOI

DESPRE NOIPLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT, INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PENTRU ARIILE ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 ȘI 2391

Aprobare Plan de Management Integrat, Informare si Constientizare pentru Ariile ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010

    Sigla Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj

   Pentru promovarea imaginii ariilor naturale protejate din administrare și punerea în valoare a propriei identități, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj a creat marca proprie, înregistrată la OSIM: sigla ”Coridorul Jiului”. Sigla conține elemente de grafică relevante domeniului de activitate, remarcându-se prin cromatica echilibrată și unicitate, elemente ce o fac ușor recognoscibilă.

   Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj (CJPNTDRD), instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Județean Dolj, s-a inființat prin hotărârea nr. 216 din 24.08.2016 a Consiliului Județean Dolj.

   Centrul Județean Pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj este îndrumat în activitatea de administrare a ariilor protejate ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 și 2391, de către un consiliu științific, cu rol de autoritate științifică.

   Pe lângă structura de administrare funcționează consiliul consultativ de administrare.

   Activitatea desfășurată de Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj are ca obiectiv general asigurarea managementului și punerea în valoare a patrimoniului natural al județului Dolj prin îndeplinirea îndatoririlor ce revin Consiliului Județean Dolj pentru administrarea siturilor Natura 2000 și a ariilor naturale protejate, îmbunătățirea calității vieții în mediul rural prin dezvoltarea durabilă și desfășurarea de activități de promovare și dezvoltare a turismului în județul Dolj.

   Dezvoltarea capacității organizaționale și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj se realizează cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean Dolj. Resursele financiare alocate de catre Consiliului Judetean Dolj sunt utilizate, pe de o parte, pentru functionarea institutiei, iar pe de alta parte, pentru dezvoltarea acesteia, in vederea extinderii gamei de servicii acordate, cresterii numarului de specialisti in domeniul protectiei mediului, formarii si specializarii personalului angajat, astfel incat sa creasca gradul de competenta profesionala si capacitatea de a raspunde unei problematici variate.

   Structura organizatorică, numărul de personal și bugetul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Dolj, astfel încât funcționarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.

   Atribuțiile Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj

   BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

   Declarațiile de avere sunt afișate la avizierul institutiei noastre și se pot accesa si de pe site-ul Agenției Naționale de Integritate http://declaratii.integritate.eu

    ORGANIGRAMA C.J.P.N.T.D.R.D DOLJ

    LEGISLAȚIE UTILĂ

    Regulament de Organizare și Funcționare

    Ștat de funcții

    Cod de conduită

    Salarii de bază ale personalului, în plată la nivelul lunii decembrie 2019    Programul anual al achizitiilor pentru anul 2020    Regulamentul intern al C.J.P.N.T.D.R.D. Dolj    Declaratie de avere - Director

    Declaratie de interese - Director

    Declaratie de avere - Șef serviciu

    Declaratie de interese - Șef serviciu   Politica de confidențialitate